Klauzula informacyjna

Administrator

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku
ul. Sportowa 14
42-100 Kłobuck

Dane kontaktowe

  1. osobiście w siedzibie jednostki;
  2. telefonicznie: 34 31 00 367;
  3. pisemnie: ul. Sportowa 14, 42-100 Kłobuck lub na adres poczty elektronicznej: biuro@osirklobuck.pl

Inspektor danych osobowych

W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Pani Aleksandra Cnota-Mikołajec, z którą można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl.

Cele przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii,

podanie danych

Pani/Pana dane osobowe oraz dane innych osób współpracujących przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Przetwarzanie Pani/Pana danych pozwala nam na świadczenie usług zgodnych ze statutem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku, m.in. wstępu na obiekty placówki, uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez placówkę, kontakt związany ze świadczeniem usług, a także przesyłanie informacji o planowanych działaniach i informacji marketingowych. W szczególności przetwarzamy Państwa dane osobowe:

  • w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeżeli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z usługi podała Pani/Pan nam dane, których podanie było niewymagane to podstawą ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes OSiR Kłobuck (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym m.in. o historii usług świadczonych na Pani/Pana rzecz, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;
  • w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes OSiR Kłobuck (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;
  • w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez OSiR Kłobuck na podstawie zainteresowania ofertą. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1. b RODO);
  • w celu promocji działalności OSiR Kłobuck poprzez artykuły, fotografie, filmy itp. w środkach masowego komunikowania, w tym stronę internetową i inne. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzyskanie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

Podanie danych osobowych do spełnienia wyżej wymienionych celów w zależności od rodzaju załatwianej sprawy w OSiR Kłobuck może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy lub dowolnie wyrażoną zgodą. W sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań w realizacji celu lub świadczenia usługi.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe;
  3. podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe przetwarza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku mają prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii;
  2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO;
  4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO;
  5. do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urządu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności RODO.

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności.