Deklaracja dostępności Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku

Oficjalna strona internetowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej osirklobuck.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-05-11 08:46:04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-11 08:46:04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-05-11 08:46:04
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-05-11 08:46:04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku
 • Adres: ul. Sportowa 14, 42-100 Kłobuck
 • E-mail: biuro@osirklobuck.pl
 • Telefon: 34 31 00 367

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 14 pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru - wejście przez halę sportową. Na terenie OSiR-u znajdują się miejsca parkingowe.

W budynku krytej pływalni jest dostęp dla osób niepełnosprawnych na terenie całego obiektu. Przed budynkiem krytej pływalni znajdują się dwa miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

W budynku Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie jest dostęp dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru. Przed budynkami Bazy są miejsca parkingowe (4 oznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych).

W budynku Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Libidzy dostęp dla osób niepełnosprawnych na terenie całego obiektu. Na terenie Bazy znajdują się również miejsca parkingowe.

Od 2 marca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Kłobucku została wprowadzona usługa Mobilny urzędnik. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Kłobuck, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku doświadczają problemów z poruszaniem się w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną wizytę w siedzibie urzędu.

O pomoc Mobilnego urzędnika można wystąpić na kilka sposobów:

 • telefonicznie - 34 31 00 150, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00;
 • wysyłając e-mail ze zgłoszeniem sprawy na adres: sekretariat@gminaklobuck.pl;
 • poprzez kontakt osobisty (np. opiekun osoby, która chce skorzystać z pomocy, sąsiad, członek rodziny).

Zgłoszenia są obsługiwane w każdy wtorek w godzinach 10:00-14:00 w kolejności ich przyjęcia. Pracownik odpowiedzialny za wykonanie usługi kontaktuje się z mieszkańcem, aby ustalić sposób załatwienia sprawy i dogodny dla niego termin wizyty.

W ramach wizyty pracownik:

 • udziela pomocy w wypełnieniu dokumentów;
 • przyjmuje wypełnione i podpisane dokumenty i dostarcza je w zamkniętej kopercie do sekretariatu w urzędzie w dniu ich otrzymania.

Usługa ta jest realizowana w granicach administracyjnych Gminy Kłobuck.

Informacje dodatkowe

Inne informacje i oświadczenia

W sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie, osoba zainteresowana zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie OSiR Kłobuck, w terminie co najmniej na 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności.